1. За Сайта

 1. Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между Тодор Симеонов Симеонов, от една страна, и потребители, желаещи да получат психологична консултация/терапия от разстояние.
 2. Тези общи условия обвързват всички лица, които ползват сайта www.todorsimeonov.eu
 3. При използване на този сайт лицата се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и приложимото законодателство на Република България и Европейския съюз.
 4. С натискането на интерактивен бутон „приемам Общите условия”лицата, които са извършили тези действия, се съгласяват и изцяло приемат настоящите Общи условия, които ще се считат за станали им известни

2. Дефиниции:

 1. Тодор Симеонов Сиемонов с адрес за кореспонденция: e-mail: info@todorsimeonov.eu
 2. Сайт: – е уеб сайта /домейн/, собственост на Тодор Симеонов Симеонов.
 3. Потребител – е физическо или юридическо лице, което използва сайта и предоставяните услуги.
 4. Услуга– всички услуги – визуализирани и предлагани от сайта.
 5. Цена на Услугата– е цената за извършване на консултация със специалист-психолог.
 6. Лични данни – са лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни.

3. Авторски права

Сайтът и неговото съдържание са обекти на авторски права. Части от него/отделна информация могат да бъдат възпроизвеждани само след изричното съгласие на притежателите на авторските права и при условия, че лицата, които ги възпроизвеждат, посочват източника си на информация.

4. Условия за ползване

 1. Сайтът предлага достъп до информация за услуги и информация с рекламна цел.
 2. Потребителят се консултира предварително по телефона или друг удобен начин за условията, цената и сроковете на услугите.
 3. Тодор Симеонов Симеонов запазва правото си да променя еднностранно всички условия за извършване на услугите и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта без предварително уведомление до поребителя.

6. Провеждане на консултация

 1. С приемане на общите условия потребителите декларират следните обстоятелства:
  • потребителят разбира, че предлаганите услуги представляват психологически консултации, при извършването на които не се осъществява  преглед от страна на психолога и потребителят и психологът нямат непосредствен контакт помежду си.
  • Потребителят разбира, че при извършване на консултациите психологът не поставя диагноза, на база информацията, предоставена от потребителя.
  • Потребителят декларира, че  е наясно, че са налице други алтернативи, свързани с диагностиката на неговото състояние (посещение при общо практикуващ лекар, посещение при специалист от извънболничната помощ или оказване на болнична медицинска помощ).
  • Потребителят декларира, че е уведомен за обстоятелството, че Тодор Симеонов Симеонов чрез този Сайт предоставя поисканата консултация, но не предлага услуги, които да излекуват потребителя или да му предоставят конкретен желан резултат, свързан с наличното състояние.
  • Потребителят разбира, че в срока на извършване на консултация могат да настъпят различни усложнения на неговото състояние, които Тодор Симеонов Симеонов не може да предвиди и за които следва да се обърне към общопрактикуващ лекар, специалист от извънболнична или болнична помощ или спешна помощ.
  • Потрибителят декларира, че е навършил 18 години и не е поставен под запрещение. В случай, че потребителят не е навършил 18 години, приемането на общите условия се осъществява по следния начин:

Лицата на възраст от 14г. до 18г. приемат общите условия съвместно с родител, като с избирането на интерактивен бутон “Приемам общите условия” потребителят и родителите му декларират, че съвместно са приели общите условия.

Вместо лицата на възраст под 14г. общите условия се приемат от родител, като с избирането на интерактивен бутон “Приемам общите условия” родителят декларира, че е приел общите условия в качеството на законен представител на детето-пациент.

7. Цени и условия на плащане

 1. Цената за извършване се уточнява спрямо услугата и времетраенето в предварително насрочена консултация.
 2. Цената на услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:
  1. По банков път
  2. В кеш
 1. Тодор Симеонов Симеонов има право по всяко време, но след предупреждение да прави промени на цени и други характеристики на Услугите.
 2. Услугите се считат поръчани от потребителя от момента на изричното потвърждаване на час и се таксуват, независимо дали потребителят се яви или пропусне този час. С тази цел услугите се заплащат предварително.

8. Лични данни на потребителите

 1. Сайтът събира данни, съобразено със Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД): email и две имена.
 2. С приемането на Общите условия по начина указан по-горе, потребителите се съгласяват, че Тодор Симеонов Симеонов и неговите служители, в зависимост от своите задължения, имат достъп до част или цялата информация, попълнена/подадена при формата за контакт.
 3. Потребителите могат да възразят срещу използването на личните данни по реда и при условията на ЗЗЛД.
 4. Доставчикът има право да инсталира върху компютрите или другите крайни устройства на потребителите „бисквитки“ (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от интернет страницата чрез интернет сървъра върху твърдия диск на устройството на потребителя и дават възможност за възстановяване на информация за последния, идентифицират го и проследяват действията му на сайта. „Бисквитките“ могат да бъдат инсталирани от доставчика и/или от трети лица с посочената цел по време на посещението на потребителя на сайта. Информация за случаите, в които „бисквитки”се инсталират от Google Inc. при и по повод на използване на услугата Google Analytics от страна на доставчика, както и за правото на потребителя да се откаже от това, може да бъде намерена на google.com/analytics/. С приемане на настоящите Общи условия, потребителят декларира изрично съгласието си с възможността за достъп, събиране и съхранение на данни, свързани с него, чрез услугата Google Analytics, a доставчикът се задължава да третира тези данни като лични.

9. Други разпоредби

 1. За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на българското материално и процесуално право.
 2. Доставчикът може да променя настоящите общи условия по всяко време, като публикува направените изменения на адреса на сайта своевременно. Измененията на общите условия обвързват ВЕЧЕ потребители с извършване на първата поръчка, следваща съответното изменение.